2023-04-28

Vägen till ett attraktivt arbetsgivarvarumärke

Ett attraktivt arbetsgivarvarumärke startar inifrån och är mer än kommunikation. Men kommunikation är alltid ett verktyg för att nå dit man vill. Att börja jobba med de här frågorna kan vara obekvämt, men för att få till en positiv förändring behöver organisationen få tala – och ni behöver lyssna. Förändringsbenägenhet och öppenhet för olika perspektiv är en förutsättning för att lyckas. Då behöver medarbetarna vara med på resan.

En grundlig uppstart

Till att börja med behöver ni ställa er den mest grundläggande frågan – var är ni idag och var vill ni vara? Beroende på vad era utmaningar är idag – till exempel svårt att rekrytera rätt personal, svårt att behålla viss typ av personal eller bara en svårighet att nå ut – kommer svaren att bli olika. Under uppstarten behövs en övergripande målsättning med arbetet och en definition av vilken typ av arbetsgivare ni vill vara. Längre fram i processen kan man sätta mer specifika, mätbara mål.

Under uppstarten behöver ni också definiera era målgrupper, hur ert kompetensbehov ser ut för närvarande och på sikt samt inventera vad det finns för material att utgå ifrån idag, till exempel medarbetarundersökningar, exitintervjuer, strategier och affärsplan.

Analysera nuläget

För att få en tydlig bild av vad som behöver göras för att ta er dit ni vill behövs en bild av nuläget ur både ett internt och ett externt perspektiv.

Internt behöver ni veta hur arbetsplatsen faktiskt ser ut och fungerar. Det betyder att ni behöver låta utmaningar och problem komma upp till ytan. Ställ frågor till era medarbetare. Anpassa datainsamlingen och omfattningen utefter vad ni behöver ta reda på som ni inte redan vet (det ni inte kan få reda på utifrån de undersökningar som redan är gjorda). Se också till att anpassa metoden efter era förutsättningar så att verksamheten mäktar med uppgiften. Samla in data med hjälp av till exempel enkätundersökningar, fokusgrupper, intervjuer och workshops.

Externt behöver ni ta reda på hur varumärket uppfattas generellt, hur era konkurrenter lockar medarbetare och vad potentiella medarbetare tycker om er. Det sistnämnda kan ni göra genom att intervjua potentiella medarbetare, till exempel studenter, och ta del av externa undersökningar. Gör också ett omvärldssvep av branschen och arbetsmarknaden generellt så att ni vet vilken marknad ni rör er på och hur den ser ut.

Insamlade data ska sedan analyseras. Hur kan bilden av er internt och externt definieras? Hur uppfattas ni som arbetsgivare? Vilka förutsättningar och utmaningar har ni? Vilka fundament kan ni bygga en EVP på? Ni behöver hitta de gemensamma nämnarna mellan hur företaget vill profilera sig, vad befintliga medarbetare värdesätter och vad potentiella medarbetare vill ha. Ta hänsyn till konkurrenter och andra omvärldsfaktorer.

Formulera EVP

Här är det bra att utgå ifrån att hela företaget ska ha en EVP som kärna och som gäller för alla – sedan kan lokala och kompetensspecifika variationer förekomma. Det finns inget gyllene snitt för en EVP, men den ska fungera som en grundplåt där det tydliggörs vad företaget står för och erbjuder som arbetsgivare.

En EVP kan uttryckas som en uppsättning löften och ”statements”. Det kan handla om karriärutveckling, personlig utveckling, villkor, förmåner och om vad företaget bidrar med i stort. En EVP bör innehålla både mjuka och hårda värden. Tänk på att inte bli för svävande i hur ni uttrycker er – det är viktigt att ni kan konkretisera era löften och erbjudanden.

Hitta rätt koncept

Utifrån EVPn och företagets mål behöver ni ta fram ett övergripande kommunikationskoncept för er employer branding. Konceptet ska fungera både internt och externt. Det handlar om att få fram en bärande berättelse om er som arbetsgivare och ett uttryck som går i linje med er organisations tonalitet och visuella identitet.

Aktivera inifrån och ut

Börja med att sätta en strategi för aktivering. Den bör innehålla exempelvis behov och utmaningar, mål, målgrupper, prioriteringar, kanaler och hur ni ska hantera uppföljningen.

Fokusera på det interna innan ni går externt. Om inga större interna insatser krävs – utöver kommunikativa – kan ni jobba parallellt med det interna och det externa. Men om ni ser behov av att förändra vissa processer internt är det bra om det arbetet är påbörjat innan ni börjar kommunicera externt.

Internt behöver ni självklart utgå från de insikter ni fått med er under arbetets gång. Kanske behöver ni se över er onboarding eller ta fram eller framhålla tydligare karriärvägar? Oavsett vad ni sett för behov är de interna insatserna de som kommer ge er allra mest – att börja inifrån bygger ett sant och trovärdigt employer brand som både befintliga och potentiella medarbetare uppskattar.

·       Kultur- och stolthetsbyggande insatser

·       Filmsatsningar där medarbetare lyfts fram

·       Interna sammankomster, formella och informella

·       Översyn av hur er internkommunikation fungerar

·       Utveckla onboardingen

·       Tydliggör och synliggör karriärvägar

·       Säkra kompetensutveckling för kritiska roller eller områden

·       Utveckla och marknadsför den interna karriärsajten

·       Ta fram guider för chefer och inför rekrytering

Externt handlar det om att låta EVPn lysa igenom i all befintlig kommunikation och om att nå ut till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Med skräddarsydda, varumärkesbyggande kampanjer når ni era målgrupper via rätt kanal. Fundera även på vilka arenor ni ska synas på. Er externa karriärsajt behöver också fullt ut spegla er EVP.

Hör gärna av dig för vidare diskussion om hur ni kan ta ert employer brand till en ny nivå.

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance