2023-03-27

Tillsammans för en ledande position

Det är ingen nyhet att dagens samhälle förändras i en allt snabbare takt. Som transnationella aktörer spelar företagen en viktig roll i den utveckling som sker. På Involve anser vi att företag har en unik möjlighet att driva positiv förändring och skapa en bättre och säkrare värld. För medarbetarna, för lokalsamhället och i förlängningen för alla.

Lönsamhet i verksamheten kan inte längre ske på bekostnad av etiska riktlinjer. Därför kan man inte nog betona vikten av mänskliga rättigheter i näringslivet. Att respektera och arbeta proaktivt med mänskliga rättigheter i verksamheten är inte bara ett krav, utan det är också avgörande för att företagen ska kunna upprätthålla sitt sociala ansvar, begränsa risker och stärka varumärkets rykte.

Mänskliga rättigheter i näringslivet bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. I dessa principer beskrivs företagens ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna. Offer för kränkningar av de mänskliga rättigheterna ska garanteras tillgång till rättsmedel av staten och företagen ska förebygga eller mildra negativa konsekvenser för de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet oavsett vart i världen verksamheten utförs. Detta omfattar bland annat grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till liv, frihet från diskriminering och rätten att arbeta under rättvisa och gynnsamma förhållanden.

Att bedriva verksamhet som respekterar mänskliga rättigheter ger flera fördelar

1.     Först och främst hjälper arbete med mänskliga rättigheter företag att upprätthålla sitt sociala ansvar genom att se till att deras verksamhet inte bidrar till – eller gynnas av – kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Genom att identifiera och åtgärda risker för mänskliga rättigheter kan företagen förebygga negativa effekter på människor, samhällen och miljön och arbeta för att skapa en mer rättvis och hållbar värld.

2.     För det andra kan ett rättighetsbaserat arbetssätt hjälpa verksamheten att begränsa risker för kränkningar av mänskliga rättigheter. Genom att identifiera och åtgärda potentiella risker för mänskliga rättigheter kan företag undvika kostsamma rättstvister och ryktesspridning. Företagen skyddar på så sätt sina anställda, kunder och leverantörer från skada och skapar en stabilare affärsmiljö.

3.     Slutligen kan ett företag som arbetar med mänskliga rättigheter i affärsverksamheten bidra till att upprätthålla ett positivt rykte. I dagens värld kräver konsumenter, investerare och andra intressenter att företagen upprätthåller höga etiska normer. Genom att visa sitt engagemang för mänskliga rättigheter både internt och externt kan företagen bygga upp ett förtroende hos dessa intressenter och stärka varumärket. Detta kan leda till ökad kundlojalitet, nöjdare anställda och bättre ekonomiska resultat.

Involvera medarbetarna

Det rättighetsbaserade arbetet blir mest framgångsrikt om medarbetarna får den kunskap och de verktyg som krävs för just er specifika situation och bransch. På Involve utformar vi en skräddarsydd utbildning som kan användas både individuellt och i grupp. Kunskapslyftning nås genom exempelvis film, dilemman och quiz. Uppmuntra era medarbetare att göra sitt bästa jobb genom en interaktiv utbildning.

Sammanfattningsvis

Det är inte bara ett krav att tillämpa mänskliga rättigheter i näringslivet, utan det är också fördelaktigt för företagen. Genom att upprätthålla sitt sociala ansvar, minska riskerna och upprätthålla ett positivt rykte kan företagen positionera sig som ledare inom sina branscher och driva en positiv förändring. Det är dags för alla företag att ytterligare erkänna sitt ansvar för att respektera de mänskliga rättigheterna och vidta åtgärder för att se till att deras metoder överensstämmer med denna grundläggande princip. Tillsammans kan vi skapa en värld där företagen är en progressiv kraft och där de mänskliga rättigheterna upprätthålls för alla.

Kontakta oss för att stärka er position inom mänskliga rättigheter.

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance