2020-01-31

2020-talet – tillbaka till mänskligheten

Involve spår att 20-talet blir det mänskligas återkomst. Kommunikationen både påverkar och speglar det samhälle vi lever i. Klimatförändringar, kompetensbrist, stressproblematik och en aldrig sinande digitalisering tvingar oss närmre det som faktiskt gör oss till människor.

1. Hållbarhet i alla led

Under 2019 skolstrejkade och demonstrerade unga runtom i världen för klimatet. De kommande tio åren kommer att vara avgörande, och i december presenterade regeringen en klimatpolitisk handlingsplan som deklarerade att klimatfrågan nu ska integreras i alla relevanta politikområden.

Nu är det lite do och die

Företagen har gynnats av globaliseringen. Nu börjar de även inse sitt ansvar. Under 20-talet tar företag ansvar på riktigt, vågar stå för något fullt ut och verkar för ett högre syfte. Oavsett om viljan finns kommer de att tvingas till det av unga, medarbetare och beslutsfattare. 20-talet är också (förhoppningsvis) årtiondet då de branschgemensamma initiativen kring hållbarhet tar fart på riktigt.

Behovet av compliance och etik ökar med hårdare regelverk och lagkrav

Hårdare regelverk gör compliance till ett av 20-talets viktigaste fokus. Informationssäkerhet seglar upp som ett prioriterat område inom compliance, även för företag som tidigare inte sett stora risker på den punkten. Men vi tror att företagen går längre än att följa regelverken – med människan i fokus får etikfrågor ta stor plats i hela organisationen.

2. Det nya arbetslivet

Även det nya arbetslivet präglas av idéer om hållbarhet. Vi kommer att behöva arbeta längre, och det betyder att arbetslivet behöver vara hållbart över tid. Vår syn på arbetstider förändras, och vi spår att 20-talet är det årtionde då vi på allvar kommer att diskutera frågan på nytt.

Arbetsplatsen är mer än en plats

Företagen behöver ta ställning till det nya kontoret och skapa förutsättningar för människan och livet. Man jobbar hårt för att skapa arbetsplatser dit medarbetarna vill komma, men också för att anpassa dem till friktionsfritt distansjobb. Att jobba med företagskulturen blir än viktigare när det klassiska kontoret förändras.  

Ålder är bara en siffra

I december släppte Delegationen för senior arbetskraft en rapport som visade att åldersdiskriminering på arbetsmarknaden sker från 40 års ålder. På 20-talet ska fem generationer samsas på arbetsmarknaden – då gäller det att företagen vågar rekrytera bredare än ”unga talanger”. Involve spår enorma möjligheter för de företag som lyckas maximera den kompetensmångfald som generationsmixen innebär.  

Allt fokus på människorna

Med en hotande lågkonjunktur och fortsatt kompetensbrist ökar trycket på företagen. Vi förväntar oss att intern employer branding växer fram som ett av företagens viktigaste fokus. Lärande, kontinuerlig utveckling, och fokus på att skapa en god företagskultur blir nycklar för företagen. HR transformeras fullt ut och får sin rättmätiga, strategiska roll i att möta företagens mest akuta utmaningar.

3. Lärandets nästa nivå

Jobben förändras och arbetsuppgifterna med dem. För medarbetare ställer det krav på ökad interaktion med teknik och maskiner, och tvärfunktionellt arbete som kräver både bred kunskap och spetskompetens. Förmåga att lösa komplexa problem, ifrågasätta etablerat tänkande och en hög grad kreativitet är viktiga färdigheter på 20-talet.

Det mellanmänskliga mötet

På 20-talet spår vi att lärandet i större utsträckning sker i det mellanmänskliga mötet och att ‘learning by doing’ seglar upp som den självklara vägen till ny kunskap – tillsammans med ett skräddarsytt lärande som anpassas efter varje medarbetares behov. Företagens uppgift blir att facilitera lärandet genom att utveckla, prioritera och tillhandahålla rätt verktyg. Man skapar möjligheter för ’sharing best practice’ och det gör att man jobbar tillsammans, inte bara samtidigt.

4. Internkommunikationen blir (äntligen) ett viktigt strategiskt verktyg

Internkommunikation har länge stått i skuggan av externkommunikationen. I ljuset av alla utmaningar som samhället och företagen står inför kommer internkommunikation bli ett av företagens viktigaste verktyg.

Skillnaden mellan intern och extern kommunikation luckras upp

Det går att ana ett riktigt genombrott för strategisk internkommunikation, och vi tror att 2020 blir startskottet för att företag på allvar börja utnyttja den potential det har. Det handlar om att se möjligheterna med att strömlinjeforma i ett informationsöverflöd, att hantera otaliga sociala kanaler, att stärka samarbete och om att skapa förutsättningar för flexibla arbetssätt. När internkommunikationen används som ett strategiskt verktyg kan människors potential tas tillvara – det stärker innovationskraften och bidrar till affärsnyttan.

Den mänskliga ledaren

Kanske är det just i ledarskapet som vi kommer att se den tydligaste ’återgången’ till det mänskliga. Att inom företaget öppna upp forum för att ta in åsikter, ta in input på bred front i tolkningen av bl.a. data blir desto viktigare. AI har redan idag en utbredd roll på företagen. Men vad en AI inte kan göra (än så länge) är att ifrågasätta, skapa engagemang och motivation genom face-to-face-interaktion.

Att internt undanhålla information för att upprätthålla makt blir en risk för företagen, då delandet av kunskap och kompetens är avgörande för deras konkurrenskraft. Företagskulturen måste stödja öppna diskussioner, motstridiga åsikter och skapa psykisk trygghet – här har ledarskapet en nyckelroll.

Våra erbjudanden:

Strategikommunikation och aktivering

Hållbarhet

Compliance