Kundcase

/

Strategikommunikation och aktivering

ASSA ABLOY

Branding & Tone of Voice

Utmaning

Filmer för att bygga varumärket

Varumärke berör alla som arbetar i ett företag. Detta är något vi kanske inte tänker på i vårt dagliga arbete. Ett starkt varumärke kan ta lång tid att bygga och minuter att förstöra. Kunskapen och förståelsen för ASSA ABLOYs varumärke och identitet kommer att hjälpa alla anställda att veta mer om varför detta är viktigt och hur man tillämpar det.

Med filmer ger vi insikter i hur viktigt varumärkesbyggande är i allmänna termer och mer specifikt vad det gäller ASSA ABLOY. De visar att ett varumärke är så mycket mer än en logotyp och att det är en tillgång som måste skyddas och användas konsekvent.

Filmerna kopplas till interaktiva moduler och ger tillsammans en helhetssyn och förståelse för sammanhanget. Modulerna används för insikt och lärande, för snabb information och som hands-on verktyg till rätt sätt att använda varumärket på, till exempel mallar och visuella riktlinjer.

Lösning

Tone of voice

En viktig del av utbildningen handlar om tonalitet. Det vi säger och skriver spelar roll. Hur ordrika och formella är vi? Hur kan vi tillämpa ett mer modernt, direkt och effektivt sätt att skriva och presentera oss själva på? Hur kan vi göra det lättare att kommunicera – i linje med vårt varumärke? Svaren finns i utbildningen.

Resultat

Fokus EU visuell modell

INNAN
Välkommen till Lärportalen FOKUS EU – en digital plattform med quiz, filmer ochinteraktiva övningar som höjer grundkunskapen och ger inblick i SvensktNäringslivs arbete i EU. Det flexibla upplägget ger medarbetarna möjlighet attpå egen hand fördjupa sig i det de behöver veta mer om och ger dem insikt ochkunskap inför Fokusdagen.

UNDER
Medarbetarna möts för en Fokusdag om EU – med filmer och utmanande frågeställningaratt diskutera och lösa.

EFTER
Portalen finns tillgänglig för alla – för att friska upp minnet vid behov ellersom onboarding för nyanställda. FOKUS EU-portalen blir en levande samlingsplatssom kan byggas på med EU-relaterad know-how för inspiration och fortsattlärande.