Kundcase

/

Hållbarhet

Stena Recycling

Från avfall till resurser

Utmaning

Win-win när kunderna utbildas i hållbarhet

För Stena Recycling är hållbarhet en del av affärsidén och man har under lång tid utbildat sina kunder inom miljö- och avfallsfrågor. Det handlar både om att upplysa kring miljö- och klimatmässiga fördelar med avfallssortering och om att kunden behöver förstå hur avfallshanteringen går till, vad som får sorteras med vad och vad konsekvenserna blir när sorteringen inte görs korrekt.

Stena Recycling ville höja ambitionsnivån och göra en digital utbildning inom miljö- och avfallsfrågor, och på så vis ge fler kunder möjlighet att få ta del av deras kunskap inom hållbarhet och återvinning.

Lösning

Webbutbildningen ”Från avfall till resurser” ger Stena Recyclings kunder insikt i hur olika återvinningsprocesser går till och hur avfall får nytt liv. Den ger en inblick i hållbarhetsproblematiken, branschspecifika avfallsutmaningar och kunskap om olika materials egenskaper och hur de bör sorteras. Att en noggrann sortering av avfallet – inte minst i storskalig produktion – kan göra stor skillnad ekonomiskt för både kunden och Stena Recycling är en av många viktiga insikter i utbildningen.

Resultat

Utbildningen testades under en pilotperiod med några utvalda kunder. Med 100 % rekommendationsgrad från de som gått igenom utbildningen lanserades ”Från avfall till resurser” på Stena Recyclings hemsida. Där kan kunder direkt välja att köpa licenser till sina medarbetare och få tillgång till utbildningen.

Med ”Från avfall till resurser” kan Stena Recycling erbjuda fler kunder en kvalitativ och flexibel utbildning inom hållbarhet, miljö och avfallssortering. Det ger minskade kostnader och ökad flexibilitet både för Stena Recycling och för deras kunder. Win-win för alla parter, inte minst för vår planet!

Fokus EU visuell modell

INNAN
Välkommen till Lärportalen FOKUS EU – en digital plattform med quiz, filmer ochinteraktiva övningar som höjer grundkunskapen och ger inblick i SvensktNäringslivs arbete i EU. Det flexibla upplägget ger medarbetarna möjlighet attpå egen hand fördjupa sig i det de behöver veta mer om och ger dem insikt ochkunskap inför Fokusdagen.

UNDER
Medarbetarna möts för en Fokusdag om EU – med filmer och utmanande frågeställningaratt diskutera och lösa.

EFTER
Portalen finns tillgänglig för alla – för att friska upp minnet vid behov ellersom onboarding för nyanställda. FOKUS EU-portalen blir en levande samlingsplatssom kan byggas på med EU-relaterad know-how för inspiration och fortsattlärande.