Kundcase

/

Compliance and ethics

Serneke

Vår Uppförandekod

Utmaning

Uppförandekod som når ut

Serneke är en byggkoncern med ett starkt socialt patos. Målet är att uppfattas som det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen. Det ställer krav på ett transparent företagsklimat och en hög etisk nivå. Sernekes värderingar och uppförandekod ligger som grund för det. Men det är viktigt att alla känner till uppförandekoden och lever efter den, inte bara medarbetare och chefer. Även underleverantörer måste leva upp till riktlinjerna i den. Med ca 1000 anställda och en mängd underleverantörer spridda över olika regioner kan det vara en utmaning.

Lösning

För att nå ut till alla på ett effektivt sätt har Involve tillsammans med Serneke tagit fram en dilemmabaserad, digital lösning. Den ger ramverket för uppförandekoden – varför finns det en kod, vad bygger den på och hur kan jag agera om jag ser eller uppfattar något som bryter mot den. Det följs av en fördjupning där man får ta ställning till ett antal tänkbara dilemman som kan röra allt från säkerhetsbrister på arbetsplatsen till tveksamma presenter eller tvivelaktiga möten inför upphandlingar. Många gånger är det inte svart-vitt och självklart vad som är rätt eller fel, det kräver både eftertanke och ibland diskussion.

Resultat

Med den digitala lösningen har Serneke ett effektivt verktyg för att fördjupa sig i uppförandekoden, både på egen hand och som gruppverktyg vid gemensamma diskussioner. Det är flexibelt och kan byggas på med fler aktuella dilemman över tid.

Lösningen är responsiv och fungerar därför bra att visas på olika enheter till exempel dator, surfplatta eller telefon – vilket gör det lätt att nå ut till alla, även till de som inte jobbar vid en dator dagligen.

Några röster om utbildningen:

”Tyckte utbildningen var jättebra, särskilt med praktiska dilemman som jag tror många kommer känna igen sig i samt där svaret kanske inte alltid är helt givet. ”
”Vilken vettig utbildning. Jag gillade upplägget väldigt mycket!”

”Serneke är ett värderingsstyrt bolag och vi vet att även mjukare värden som transparens och respekt för varandra är affärskritiskt. För att varje medarbetare verkligen ska ta till sig uppförandekoden ser vi den digitala utbildningen som ett effektivt sätt att nå ut till alla och att samtidigt förenkla innehållet med konkreta exempel som man känner igen sig i. Förutom att vara en obligatorisk utbildning för alla medarbetare är det ett bra verktyg för chefer som kan använda delar av utbildningen som diskussionsunderlag med sin grupp.”

Daniel Modéus, Chefsjurist

Fokus EU visuell modell

INNAN
Välkommen till Lärportalen FOKUS EU – en digital plattform med quiz, filmer ochinteraktiva övningar som höjer grundkunskapen och ger inblick i SvensktNäringslivs arbete i EU. Det flexibla upplägget ger medarbetarna möjlighet attpå egen hand fördjupa sig i det de behöver veta mer om och ger dem insikt ochkunskap inför Fokusdagen.

UNDER
Medarbetarna möts för en Fokusdag om EU – med filmer och utmanande frågeställningaratt diskutera och lösa.

EFTER
Portalen finns tillgänglig för alla – för att friska upp minnet vid behov ellersom onboarding för nyanställda. FOKUS EU-portalen blir en levande samlingsplatssom kan byggas på med EU-relaterad know-how för inspiration och fortsattlärande.