Kundcase

/

Business execution

Svenskt Näringsliv

Fokus EU

Utmaning

Flexibelt lärande om EU

Svenskt Näringsliv är företagens röst i Sverige. Som organisation har de hög kompetens, ett brett kontaktnät och en unik inblick i EU där många beslut som påverkar företagen tas. För att ytterligare höja kunskapsnivån och på bästa sätt bevaka sina medlemsföretags intressen ville de lyfta insikten om EU över lag inom organisationen, samt hur, när och på vilket sätt man kan påverka besluten som tas i Bryssel.

Lösning

Tillsammans med Svenskt Näringsliv och vår systerbyrå Creo tog vi fram utbildningsupplägget FOKUS EU, som handlar om att väcka nyfikenhet och uppmana till samverkan och proaktivitet i EU:s beslutsprocesser. För att möta medarbetarnas varierande behov av översiktlig respektive fördjupad kunskap men samtidigt göra utbildningen tillgänglig för alla, tog vi fram en pedagogisk mix av digitala delar med engagerande filmer och övningar, samt stödmaterial till en fysisk träff.

Vi lade upp FOKUS EU i tre olika faser;
INNAN - UNDER - EFTER.

Resultat

Fokus EU visuell modell

INNAN
Välkommen till Lärportalen FOKUS EU – en digital plattform med quiz, filmer ochinteraktiva övningar som höjer grundkunskapen och ger inblick i SvensktNäringslivs arbete i EU. Det flexibla upplägget ger medarbetarna möjlighet attpå egen hand fördjupa sig i det de behöver veta mer om och ger dem insikt ochkunskap inför Fokusdagen.

UNDER
Medarbetarna möts för en Fokusdag om EU – med filmer och utmanande frågeställningaratt diskutera och lösa.

EFTER
Portalen finns tillgänglig för alla – för att friska upp minnet vid behov ellersom onboarding för nyanställda. FOKUS EU-portalen blir en levande samlingsplatssom kan byggas på med EU-relaterad know-how för inspiration och fortsattlärande.