Kundcase

/

Compliance and ethics

Atlas Copco

Dilemma game

Utmaning

Flera lösningar för en levande uppförandekod

På Atlas Copco är uppförandekoden ett verktyg för att minimera affärsrisker och säkra en trygg och etisk arbetsplats. Men en kod efterföljs inte bara för att den finns, eller ens för att alla medarbetare signerat den - någonting som Atlas Copco vet. Med 39 000 medarbetare och verksamhet i fler än 180 länder, är utmaningen att hitta sätt att levandegöra uppförandekoden hos samtliga chefer och medarbetare, effektivt och långsiktigt.

Lösning

Tillsammans med Atlas Copco skapade Involve flera olika lösningar för olika målgrupper och olika arbetssätt. För att stötta cheferna utvecklade vi ett digitalt workshopverktyg – The Dilemma Library. Här finns olika dilemman sorterade under kodens områden, enkla för cheferna att gå igenom och diskutera med i sina team. Ett ” Dilemma game-mode” gör det möjligt att slumpgenerera dilemman och få en spelliknande upplevelse.

Resultat

För samtliga medarbetare tog vi fram grundläggande e-learning moduler i uppförandekoden. Där ingår förutom dilemman, filmer med medarbetare och chefer som ger en tydlig bild av varför uppförandekoden är viktig, hur visselblåsarverktyg och rapporteringsproceduren fungerar och vikten av att gemensamt skapa förutsättningar för en speak-up culture.

"We get an amazing amount of positive feedback on these trainings. Our employees really appreciate the dilemmas and format. That they take the time to share their positive comments about the trainings in our LMS really says something."

- Kelly Langpap, Sustainability Project Manager

Fokus EU visuell modell

INNAN
Välkommen till Lärportalen FOKUS EU – en digital plattform med quiz, filmer ochinteraktiva övningar som höjer grundkunskapen och ger inblick i SvensktNäringslivs arbete i EU. Det flexibla upplägget ger medarbetarna möjlighet attpå egen hand fördjupa sig i det de behöver veta mer om och ger dem insikt ochkunskap inför Fokusdagen.

UNDER
Medarbetarna möts för en Fokusdag om EU – med filmer och utmanande frågeställningaratt diskutera och lösa.

EFTER
Portalen finns tillgänglig för alla – för att friska upp minnet vid behov ellersom onboarding för nyanställda. FOKUS EU-portalen blir en levande samlingsplatssom kan byggas på med EU-relaterad know-how för inspiration och fortsattlärande.