Internkommunikation

Vi hjälper dig med internkommunikation!

That's what we believe in

Internkommunikation

Behöver ditt företag hjälp med sin internkommunikation? Då har du hamnat helt rätt! Vi på Involve Communication är en digital kommunikationsbyrå med inriktning på just internkommunikation och lärande. Vi utgår från involverande och engagerande internkommunikation och dess påverkan på företags väg till framgång.

Vi erbjuder företag expertkunskap inom interkommunikation. Vi vet hur viktigt det är att kommunicera rätt med sina medarbetare för att uppnå företagets visioner och mål. Vi vet också att dialogen med kunderna blir mer effektiv och kraftfull om företagets internkommunikation förstår strategier och uppträder i linje med och som ambassadörer för företagets varumärke.

Internkommunikation

Välfungerande internkommunikation är nyckeln till framgång

Vi på Involve Communication arbetar idag med internkommunikation tillsammans med några av Sveriges största och mest framgångsrika företag. De är företag som inser potentialen i att skapa mening och motivation för sina medarbetare genom välfungerande internkommunikation. Därför arbetar vi tillsammans på ett systematiskt, strategiskt och lyhört sätt med kommunikation.

Vill du veta mer om hur Involve Communication kan hjälpa just ditt företag att förbättra sin internkommunikation och på så sätt säkerställa ytterligare ett led i vägen till framgång? Tveka inte att kontakta oss redan idag så berättar vi mer!

Välkommen!

Det här tror vi på

H&H Group

Involve ingår i Hallvarsson & Halvarsson Group, som består av 12 byråer med ett gemensamt fokus: vi ska upplevas som Sveriges främsta rådgivare inom företagskommunikation. Hos oss och i vårt nätverk finns några av Sveriges mest erfarna PR- och kommunikationskonsulter. Totalt är vi cirka 375 specialister och rådgivare till kunder i mer än tio länder - från kontor i Stockholm, Malmö, London och Shanghai.

Läs mer om H&H Group

Kundcase

ASSA ABLOY – My Work

Utmaning

ASSA ABLOY har cirka 43.000 medarbetare över hela världen och är världsledande inom lås- och dörrlösningar. Som en del i sin internkommunikation används intranätet keyPoint. Detta kräver dock login och tillgång till en dator vilket är ett problem då många medarbetare rör sig utanför kontoret och därmed inte har daglig access till innehållet.

Resultat

Involve Communication har tagit fram medarbetar-appen "My ASSA ABLOY" som finns tillgänglig för iPhone, Android. Appen är helt integrerad med EpiServer och andra interna system som används inom ASSA ABLOY. Nyheter och annat innehåll från intranätet pushas direkt till appen via Microsoft's molnlösning Azure beroende på var i världen man befinner sig. Under förstudien övervägdes även alternativ som till exempel att göra en responsiv design av det befintliga intranätet istället för en app. Men fördelarna med en snabb PIN kod som login och av andra telefonspecifika funktioner övervägde. Appen finns tillgänglig på Appstore och Google Play.

SAAB - This is Saab

Utmaning

Bara under de senaste åren förändrades Saab från en nationell försvarsleverantör till en global försvars- och säkerhetskoncern, som idag består av fem affärsområden och med drygt 13 000 anställda. I ljuset av det behöver Saabs medarbetare öka sina kunskaper om koncernens värden, strategi, positioneringsarbete och erbjudande.

Resultat

Saab gav Involve Communication uppdraget att utveckla en webbaserad kommunikationslösning som helt enkelt handlar om Saab – This is SAAB. Konceptet handlar om att samtliga medarbetare världen över aktivt ska delta och hämta nya kunskaper i den webbaserade kommunikationen. Det handlar om verksamheten, spjutspetsteknologi, varumärket, uppförandekod och människorna som gör det möjligt. This is SAAB lanserades under hösten 2011.

FOREX Bank

Utmaning

Som en del av sitt 50-års jubileum ville FOREX Bank berätta
historien om hur man gått från att vara valutaväxlare till att bli
valutasäljare och bank. Syftet var att stärka kulturen med speciellt fokus på två områden; den interna stoltheten och FOREX Bank som en säljande organisation med kunden i fokus.

Resultat

I samarbete med FOREX Bank lade Involve Communication 
upp en strategi och aktivitetsplan med en rad insatser som på kort och lång sikt stärker kulturen.
Aktivitetsplanen bygger på övertygelsen att en organisations
historia är en viktig gemensam referensram. En jubileumsfilm, som på ett lustfyllt sätt berättar historien om FOREX Bank, visas internt och externt bl a på YouTube. En interaktiv film där FOREX Banks grundare, Rolf Friberg, berättar om utvecklingen och beskriver sin vision och vägen framåt visas internt. Dessutom har ett antal självinstruerande, interaktiva filmer som uppmuntrar till meningsutbyte skapat dialog om den gemensamma kulturen i alla arbetsgrupper på FOREX Bank. Resan fortsätter.

Coor Service Management - Resan genom Coor

Utmaning

Coor Service Management är en av Nordens ledande aktörer inom service management. Bolaget är specialiserat på att leda, utveckla och effektivisera servicefunktioner inom fler än 100 olika områden. Det finns ett behov av att kommunicera företagets vision och kärnvärden, samt Coors mångfacetterade och unika kompetens.

Resultat

Involve Communication tog fram “Resan genom Coor”, en interaktiv upptäcktsresa som belyser och exemplifierar det breda tjänsteutbudet. Genom möten med medarbetare konkretiseras företagets vision och kärnvärden. Varumärket stärks internt med hjälp av värme, humor och stolthet över alla medarbetares bidrag till Coors unika kompetens.

LRF Konsult

Utmaning

LRF Konsult stod inför stora utmaningar när man förutsåg stora förändringar i redovisnings- och rådgivningsbranschen. Ökad digitalisering och automatisering innebar att man behövde ställa om både kunderbjudande och arbetssätt i grunden för att behålla positionen som Sveriges största rådgivningsföretag. För att få landets småföretagare att växa även i framtiden, behövde man engagera alla medarbetare i utvecklingen. Detta var en utmaning i sig. Hur lyckas man, på ett effektivt sätt, involvera 1400 medarbetare på 130 orter runt om i landet på en treårig förändringsresa?

Resultat

Förändringskommunikation kräver lösningar över tid. LRF Konsult tog tillsammans med Involve fram en programserie med ett antal dialogfilmer, episoder, där ledningen förklarade bakgrund, behov, strategier och utvecklingsåtgärder. Även medarbetare och kunder kom till tals i episoderna. Genom det integrerade uppföljningsverktyget Involve Monitor kunde man genom episoderna både mäta framstegen, skapa dialog samt inhämta synpunkter, behov och idéer. I nästkommande episod gavs återkoppling på frågor, behov och idéer som framförts.
– Vi är mycket noga med att ta in idéer, råd och feedback från våra kunder och våra egna konsulter och på så sätt blir de delaktiga i den förändring som sker, säger Linda Ternstedt Marknads- och Kommunikationschef på LRF Konsult.

Idag står LRF Konsult rustade med de senaste arbetsverktygen, utvecklade arbetssätt och med involverade medarbetare som proaktivt hjälper landets småföretagare att växa. Företaget uppnådde en hedrande tiondeplats i 2016 års rankning av Sveriges Bästa Arbetsgivare.

Stena AB

Utmaning

Hur kan vi levandegöra och nå ut med vår Code of Conduct
till cirka 20 000 medarbetare spridda över olika länder och i olika verksamheter? Det var en fråga som Stena AB ställde sig.

Resultat

Involve communication tog fram en digital lösning som
beskriver, exemplifierar och levandegör koden, och konsekvenserna om någon bryter mot den Med ett antal fiktiva, men tänkbara dilemman får medarbetarna ta ställning, fundera på och diskutera situationen utifrån koden. Det är en flexibel lösning som går att köra på dator, läsplatta eller telefon. På det här sättet har Stena AB hittat ett effektivt och
kraftfullt verktyg för att skapa medvetenhet och insikt om uppförandekoden i organisationen och kan nå ut med samma budskap till alla medarbetare, oberoende av tid och plats.

Stena Metall - Stena Story

Utmaning

Stena Metallkoncernen växer ständigt och är idag, inom återvinning och miljöservice, ledande i Norden. Koncernen består av flera verksamheter och som dessutom är geografiskt spridda. Antalet anställda är drygt 3 000.

Resultat

Tillsammans med Stena Metallkoncernen utvecklade Involve Communication en omfattande kommunikationslösning som handlar om att tydliggöra koncernen ur ett affärs- och varumärkesperspektiv. Målet med Stena Story var att skapa en samsyn och ett helhetstänk bland samtliga medarbetare - inom hela koncernen.

SCANIA - Scania Global Introduction

Utmaning

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga vägtransporter samt av industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av tjänster som ger Scanias kunder högsta möjliga tillgänglighet till sina fordon och kostnadseffektiva transportlösningar. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har drygt 35 000 anställda.

Resultat

Involve Communication och Scania har under långt tid arbetat tillsammans med olika delar av koncernen i syfte att – med hjälp av kommunikation – uppnå en effektiv och affärsmässig verksamhetsstyrning. Med exempelvis Scania Global Introduction erbjuder Involve en webbaserad och samordnad kanal som överför kunskap om Scanias verksamhet till såväl nuvarande som blivande medarbetare. Tillsammans med Scania Academy utvecklade vi dessutom ”CombaT”, ett interaktivt koncept på 23 språk för Scanias globala säljkår som löpande presenterar det senaste produkt- och tjänsteutbudet.

Axfood - Ökad lönsamhet med Axfoodakademien

Utmaning

Axfoods ambition var att kraftigt förbättra lönsamheten och stärka konkurrenskraften genom att öka kunskapen och förståelsen för produkterna och arbetet i butik.
Som ett led i denna strategi ville Axfood skapa en ”Färskvaruskola”, en grundutbildning i butikskunskap för medarbetarna på Willys och Hemköp. Målet: att certifiera samtliga butiksanställda.

Resultat

Involve Communication har tillsammans med Axfood nu producerat över 20 webbaserade utbildningar, däribland en Färskvaruskola. Utbildningarna handlar bland annat om produktkunskap, miljö och hållbarhet, kärnvärden, kultur och kundbemötande. Allting mäts, analyseras och utvärderas i verktyget Involve Monitor. Idag är över 6 000 medarbetare och ledare certifierade i Färskvaruskolan. 2011 belönades Axfood och Involve Communication med priset för årets bästa kompetenssatsning. 2013 nominerade Involve Axfood som vann priset Årets Kompetensföretag. Axfoods positiva utveckling är ett kvitto på bärkraften i sitt sätt att arbeta.

Stockholms stad - Insiktslyftning i världsklass!

Utmaning

Axfoods ambition var att kraftigt förbättra lönsamheten och stärka Med ”Tillsammans skapar vi en stad i världsklass” upprättar Involve och Stockholms Stad en ny, drivande och dynamisk kommunikationskanal som riktar sig till stadens samtliga drygt
40 000 anställda. En serie webbprogram lyfter fram hur utvecklingsarbetet utvecklas i stadens olika verksamheter och bolag. Stadsledningens syfte med kanalen är att kommunicera och förankra ”VISION 2030 – Stockholm en stad i världsklass” och att ge ett kontinuerligt stöd för verksamhetsutvecklingen i staden.

Resultat

Sammanlagt har idag hela 80 procent av alla medarbetare kunskap om
visionen och 90 procent vet hur de ska arbeta för att bidra till att uppfylla målen. ”Vårt kvalitetsarbete ger resultat och det värdesätts. Vi ser det i de välförtjänta utmärkelserna, det goda resultatet i medarbetarenkäter och i olika brukar-undersökningar. Vi har lyckats med att koppla visionen om ett Stockholm i världsklass till det dagliga utvecklingsarbetet i våra verksamheter. Vi är på god väg...”, säger Stadsdirektör Irene Svenonius.

Stena Line – I ständig förändring

Utmaning

Stena Line bedriver sin verksamhet mellan 29 hamnar i Europa – med ca 5 500 fastanställda, 4 700 säsongsanställda och totalt 41 olika nationaliteter, som alla arbetar ombord på fartygen eller i hamnarna. Stena Line behöver kort sagt en gemensam kanal och plattform för att kommunicera med samtliga medarbetare, en kanal som håller samman central kommunikation, utbildning och utvecklingsarbetet.

Resultat

Sedan 2005 har Involve Communication arbetat med Stena Line med att utveckla en webbaserad kanal som kombinerar och håller samman centrala informations- och utbildningsinitiativ med praktiskt utvecklingsarbete ombord på fartygen och ute i hamnanläggningarna. Stena Line kan arbeta systematiskt och effektivt med kompetensutveckling och uppföljning av kunskapsnivåer. Under namnet STENA LINE ACADEMY kommer vi under året att sjösätta den bredaste och mest kompetensgivande utbildningsinsatsen i Stena Lines historia.

SCA - Code of Conduct

Utmaning

SCA utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper och sågade trävaror. Produkterna säljs i fler än 100 länder och SCA har ca 44 000 anställda globalt. Därmed är behovet att kommunicera konsekventa och tydliga budskap kring företagets uppförandekod (Code of Conduct) stort.

Resultat

Involve Communication har utvecklat en webbaserad kommunikationslösning riktad till alla anställda på 17 språk. Den levandegör på ett konkret sätt olika dilemman en medarbetare kan ställas inför och kommunicerar de rutiner och policys som SCA tagit fram och lever efter.

Lantmännen – Code of Conduct, ansvar från jord till bord

Utmaning

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, bioenergi och lantbruk och ägs av 40 000 svenska lantbrukare. Med sina 12 000 medarbetare i 19 länder är Lantmännen också en ledande aktör på den internationella marknaden.
Lantmännens varumärkeslöfte lyder: Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord. Med hjälp av sin Code of Conduct har Lantmännen en unik möjlighet att påverka alla medarbetare och alla aktörer i värdekedjan – OM alla känner till den, och lever efter den.

Resultat

När Lantmännen upptäckte att det fanns ett gap till omvärldens krav på
bland annat miljömässigt hållbara lösningar utvecklade företaget och Involve Communication en kommunikationslösning som omfattade samtliga medarbetare i alla länder. Genom kommunikationen skapades en tydlig samsyn på ansvarsfullt företagande och riktlinjer för miljömässigt och socialt ansvarstagande, både i ett internt och externt perspektiv.

Volvo IT - Stöd för smidig förändring

Utmaning

Sedan drygt tio år har Involve Communication ett kontinuerligt och mycket fruktbart samarbete med Volvo IT Learning Services. Samarbetet resulterar ständigt i en rad kommunikationslösningar i syfte att stödja de olika affärsprocesserna inom Volvokoncernen, men också för företagets externa kunder.

Resultat

Förra året upphandlade bland annat Stockholm Stad Volvo IT för utvecklingen av kommunens IT-miljö. I slutet av året rullades lösningen ut och den berörde stadens cirka 42 000 medarbetare samt 80 000 skolelever. Involve Communication avtalades för att ta hand om kommunikationen och utbildningen av det som den omfattande förändringen förde med sig. Den mesta av utbildningen sker idag via Involve Communications webbaserade moduler. Involve arbetar idag fortlöpande med konceptlösningar för Volvo ITs kommunikation.

Vad vi gör

We transform business by involving all the people. Your people. Your employees. Med involverande kommunikationslösningar bryter vi gamla vanor och barriärer och ger ledningen det stöd de behöver. Men vi tror att det är genom medarbetarna förändringen skapas.

Det är medarbetarna som gör skillnaden.

Det finns inga genvägar

Det är därför vi inleder alla våra kunduppdrag med att sätta oss in i din situation och dina utmaningar, utifrån tre olika perspektiv.

Vi involverar dina medarbetare, hittar svagheter och styrkor inom organisationen och skräddarsyr aktiviteter som matchar företagets affärsmål. På det här sättet vet vi att vi hittar bästa vägen framåt. Tillsammans.

Förberedelser – i tre dimensioner

Verklig förändring kräver uthållighet!

Vårt jobb är att få strategier att bli till verklighet. Det är en kontinuerlig process som sker i flera steg: från medvetenhet till förståelse, delaktighet och handling. När många medarbetare går igenom den här processen tillsammans kan de utveckla otrolig kraft mot samma mål.

Redan tidigt i vårt samarbete kan vi börja se effekterna av vårt kommunikationsarbete – till exempel genom gemensamma referensramar och en förstärkt känsla av tillhörighet. Fler medarbetare blir mer och mer engagerade i att tillsammans skapa framgång för företaget. När fler medarbetare förstår och känner sig motiverade och delaktiga, blir de också mer villiga att göra förbättringar, vilket gör att företaget kan reagera snabbare på förändringar i omvärlden.

Det ger ett unikt och ovärderligt resultat som märks både inom och utanför företaget. Företaget ökar i värde i medarbetarnas, underleverantörers och i kunders ögon och förstärkta relationer mellan medarbetare och kunder skapas. Resultatet är – helt enkelt – ökad lönsamhet.

Med Involve Monitor kan vi mäta och följa upp kommunikationsaktiviteterna och skapa förutsättningar för kontinuerlig dialog.

Vår expertis

Vi är experter på stora företags internkommunikation – dvs strategi, konceptutveckling, innehåll, paketering, kanalval/teknik och lansering, med medarbetaren i fokus. Vi är experter på corporate storytelling, pedagogik, dramaturgi och på att hitta rätt lösning och tonalitet för att verkligen nå och engagera medarbetarna. Med stödjande internkommunikation ökar vi värdet av företaget i både medarbetarnas och omvärldens ögon. Vi bygger varumärket inifrån. Vi gör ett företag till ETT företag.

Involves arbetssätt.

“Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients.”

Richard Branson

“I never lose. I either win or learn.”

Nelson Mandela

“Change is the only constant in life”

Heraclitus

Kontakt

Involves medarbetare William
Alexandra Fröding
Scriptwriter
Involves medarbetare Anders
Anders Österholm
Senior Developer
Involves medarbetare Annicka
Annicka Pärson
CEO, Client Director
+46 730 350 570
Involves medarbetare Cecilia
Cecilia Wickman
COO, Client Director
+46 730 350 571
Involves medarbetare Susanne
Ellen Appeltofft
Project Manager
Involves medarbetare Fiona
Fiona Miller
Content Development Director
Involves medarbetare Fiona
Jenny Smirnakos
Content Development Director
Involves medarbetare Jörgen
Jörgen Flodström
Creative Director
Involves medarbetare Karin
Karin Wilund
Client Director
+46 730 350 540
Involves medarbetare Kerstin
Kerstin Wiström
Content Development Director
Involves medarbetare Nina
Robin Söderberg
Developer
Involves medarbetare Susanne
Susanne Lindh
Senior Art Director
Involves medarbetare William
William Mattsson
Graphic Designer